b124314b19e0d3Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach powstał na podstawie uchwały Rady Gminy Buczkowice nr X/50/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku – Akt o podziale instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach i utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury  w Buczkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach i nadaniu im statutów – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ulega podziałowi na Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

42d68a4db5b5ccDo 31 sierpnia 2007 roku na terenie gminy Buczkowice działał Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach, który został powołany do istnienia 1 lipca 2000 roku. Rada Gminy Buczkowice wyznaczyła ośrodkowi zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji. Włączyła również w strukturę naszej instytucji Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach wraz z trzema filiami: w Godziszce, Kalnej i w Rybarzowicach.

Od lipca 2002 roku siedzibą ośrodka kultury jest budynek przy ulicy Wyzwolenia 554 w Buczkowicach, który wraz ze znajdującą się po przeciwnej stronie ulicy salą widowiskową kina „Skalite” oraz przyciągającym do niej terenem rekreacyjnym, tworzy atrakcyjne centrum kulturalno-rekreacyjne miejscowości.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach polega nadal na:

– organizowaniu przeglądów, konkursów, imprez kulturalnych,  rekreacyjnych;
– prowadzeniu zajęć artystycznych i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Buczkowice;
– ochronie dziedzictwa kulturowego;
– popularyzacji czytelnictwa poprzez organizację przedsięwzięcia „Jesienne Dni Książki” wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Buczkowicach i jej filiami w Godziszce, Rybarzowicach i Kalnej;
– redagowaniu i wydawaniu lokalnego periodyku „Gazeta Gminna”;
– prowadzeniu placu zabaw dla najmłodszych przy siedzibie GOK;
– prowadzeniu świetlicy środowiskowej;
– prowadzeniu Punktu Informacji Obywatelskiej.

Efekty pracy ośrodka to szeroko rozumiana edukacja kulturalna gminnej społeczności, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w stosunku do dzieci z miasta, oddziaływanie profilaktyczne, tj. odciąganie młodych ludzi, poprzez alternatywną ofertę spędzania wolnego czasu, od nałogów, sekt  i gangów.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach jest organizatorem wielu imprez kulturalnych na terenie Buczkowic oraz pozostałych miejscowości gminy a także imprez o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. GOK organizuje różnorodne festyny, koncerty, wystawy, przeglądy, a także takie przedsięwzięcia jak: „Miniatury Teatralne” (przegląd spektakli amatorskich zespołów teatralnych i monodramów  połączony z warsztatami teatralnymi dla dzieci i młodzieży oraz instruktorów), Bliskie Spotkania z Teatrem (edukacja teatralna), „Zdrowe i twórcze dziecko” (zajęcia z zakresu ceramiki wraz z elementami integracji) czy Jesienne Dni Książki (promocja czytelnictwa).

Ośrodek oferuje szeroką ofertę zajęć zespołów artystycznych m. in zespół wokalno-rytmiczny, zespół tańca nowoczesnego i współczesnego, zespół instrumentalny i kół zainteresowań tj. koło plastyczne, koło ceramiczne, koło modelarskie, zajęcia karate, koło szachowe), a także zajęcia dla dorosłych tj. joga i aerobik. W GOK działa także świetlica środowiskowa, pracownia informatyczna i Punkt Informacji Obywatelskiej.

W roku 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IV „Kultura”, Działanie 4.1 „Infrastruktura kultury” Gmina Buczkowice zrealizowała projekt pn. „Modernizacja budynku kina w Buczkowicach”.

Ogólna wartość projektu: 1 033 tyś. zł, w tym dofinansowanie z EFRR RPO WSL: 501 tyś. zł.

Zakres rzeczowy obejmował modernizację całego budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, malowanie dachu, przebudowa schodów zewnętrznych, modernizacja części socjalno – sanitarnej z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń, remont posadzek, roboty rozbiórkowe i izolacyjne, aranżacja wnętrz – krzesła) oraz  zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Po zmodernizowaniu budynku obiekt powrócił do dawnej nazwy „SOKOLNIA”.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”