Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokbuczkowice.com

 

Daty publikacji i aktualizacji

 Data publikacji strony internetowej: 2015-02-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność jest ograniczona z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • filmy nie posiadają napisów lub innych wymaganych elementów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie ma technicznych możliwości umieszczenia audiodeskrypcji.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • ustawienia kontrastu,
  • zwiększenia/zmniejszenia czcionki,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony, [CTRL] oraz [ – ] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest:

  • Monika Bernecka-Caputa, adres: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

UL.Wyzwolenia 554

43-374 Buczkowice

tel. 33 8177 120; 513 787 693

 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest dostępne wejście główne od strony ulicy Wyzwolenia. Do budynku jest jedno wejście, które posiada podjazd dla osób na wózku. Biura Gminnego Ośrodka Kultury Buczkowicach znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Posiadamy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdujące się po drugiej stronie ulicy Wyzwolenia przy budynku Sokolni. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Sokolnia w Buczkowicach

ul. Wyzwolenia 1300

43-374 Buczkowice

tel. 33 8177 120; 513 787 693

 

W Sokolni budynku będącym użytkowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach jest dostępne wejście główne od strony ulicy Wyzwolenia, oraz 2 wejścia boczne od strony parkingu przy Sokolni, które posiadają podjazd dla osób na wózku. Sala widowiskowa oraz toalety znajdują się na parterze budynku. W budynku nie posiadamy windy, brak jest platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Posiadamy miejsca parkingowe znajdujące się przy budynku Sokolni. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.