KONCERT FINAŁOWY podsumowujący projekt pn. “Dla Seniora i Juniora”

W lutym oficjalnie i uroczyście zakończył się projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do osób w wieku od 15 do 25 lat oraz powyżej 50 roku życia, w tym do osób nieaktywnych zawodowo i osób zatrudnionych, trwał od września 2013 roku do lutego 2014 roku, wzięło w nim udział 45 osób z terenu gminy Buczkowice. Wartość dofinansowania wynosiła łącznie – 43 175,99 zł.

Głównym celem projektu było tworzenie warunków do rozwoju kompetencji kluczowych – świadomości i ekspresji kulturalnej wśród 30K i 10M mieszkańców wiejskiej gminy Buczkowice w czasie realizacji projektu. Celami szczegółowymi było podniesienie umiejętności artystycznych wśród 30K i 10M mieszkańców gminy Buczkowice w czasie realizacji projektu „Dla Seniora i Juniora”, wzrost zdolności motywacyjnych oraz podniesienie aktywizacji mieszkańców gminy Buczkowice w zakresie kształcenia przez całe życie.

W okresie realizacji projektu bardzo wiele działo się w naszej placówce.

Zrealizowano wszystkie zajęcia według przyjętego harmonogramu – odbyło się m.in. 60 godz. warsztatów ceramicznych; 40 godz. warsztatów tanecznych – ZUMBA dla młodzieży i dorosłych; 60 godz. warsztatów teatralnych – łącznie 160 godz. Ponadto odbyła się animacja edukacyjna Uliczny Festiwal Twórczości „Kolorowa ulica”, trzy wyjazdowe spotkania z teatrem oraz koncert finałowy. Uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, z których wynika, iż wszystkie cele zostały osiągnięte. Wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w projekcie, podkreślali wysoki poziom warsztatów i chęć kontynuacji podobnych działań.

Półroczną pracę zwieńczyło uroczyste podsumowanie projektu, które odbyło się 23 lutego 2014 r. w Sokolni w Buczkowicach.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu i ich goście, pracownicy GOK oraz przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Żądło – przewodniczący Rady Gminy, Renata Franasik – członek zarządu powiatu bielskiego oraz Henryk Knapek sołtys Buczkowic.

Organizatorzy przygotowali wiele miłych atrakcji: prezentację zdjęć podsumowującą cały projekt, wystawę prac uczestników warsztatów ceramicznych, występ taneczny ZUMBA oraz przedstawienie teatralne. Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty udziału.

Z pewnością realizacja projektu pobudziła uczestników do dalszego kształcenia, stworzyła warunki umożliwiające dalszą edukację, pokazała że dzięki wspólnym działaniom mieszkańcy, bez względu na wiek czy płeć mogą wziąć udział w aktywnych formach edukacyjnych, rozwinąć swoją osobowość, co przyniesie społeczności lokalnej wymierne efekty w przyszłości.

Działania takie pokazują, że bardzo korzystne jest łączenie tych dwóch grup wiekowych we wspólnych działaniach – dzięki czemu następuje wymiana doświadczeń i uzupełnianie wrażliwości. Niezwykle ważny jest wymiar aktywizacyjny, wspólna realizacja zadań pobudziła nowe inicjatywy, zaktywizowała środowisko do wspólnych działań. Praca w grupie pozwoliła na poznanie siebie nawzajem, wzmocniła wiarę w siebie, wyzwoliła twórcze myślenie, prowadziła do rozwoju osobistego, co jest najlepszym sposobem na pobudzenie kolejnych inicjatyw mających na celu kształcenie przez całe życie zarówno kobiet, osób powyżej 50 roku życia jak i młodego pokolenia.

Projekt przyniósł oczekiwane efekty. Dyrekcja i grono pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach jest przekonana, że należy podejmować nowe wyzwania i przystępować do kolejnych przedsięwzięć finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym głównie z funduszy unijnych, gdyż efekty są zadawalające i sprzyjają naszemu środowisku lokalnemu. Wnioski te wyciągnęliśmy na podstawie wysokich ocen zajęć wystawionych przez uczestników projektu w ankietach ewaluacyjnych.

Jesteśmy dumni ze wszystkich wykonywanych wspólnie działań w ramach projektu „Dla Seniora i Juniora” i chcielibyśmy jeszcze raz podziękować za aktywność, zaangażowanie wszystkim uczestnikom projektu bez których trudno byłoby mówić o dzisiejszym sukcesie. Gratulujemy!

Prezentacja Senior Junior