Gminnb124314b19e0d3y Ośrodek Kultury w Buczkowicach jest instytucją zajmującą się upowszechnianiem szeroko pojętej kultury.

Siedzibą ośrodka jest budynek przy ulicy Wyzwolenia 554 w Buczkowicach, który wraz ze znajdującą się po przeciwnej stronie ulicy salą widowiskową Sokolnia oraz przylegającym do niej terenem rekreacyjnym, na którym znajduje się plac zabaw, tworzy atrakcyjne centrum kulturalno-rekreacyjne miejscowości. Działalność ośrodka polega przede wszystkim na:
– organizowaniu przeglądów, konkursów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
– prowadzeniu zajęć artystycznych i kół zainteresowań dla dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów z terenu gminy Buczkowice,
– ochronie dziedzictwa kulturowego regionu,
– popularyzacji czytelnictwa poprzez współorganizację z Gminną Biblioteką Publiczną im. S. Staszica w Buczkowicach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki,
– pozyskiwaniu środków z różnych źródeł na realizację różnorodnych zadań,
– współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami podczas organizowania różnorodnych gminnych przedsięwzięć,
– koordynowaniu działań nieformalnych grup młodzieżowych działających na terenie naszej gminy,
– promowaniu lokalnych twórców-amatorów z terenu gminy Buczkowice.42d68a4db5b5cc

Jednym z istotnych zadań ośrodka kultury jest także redagowanie i wydawanie lokalnego periodyku samorządowego pn. Gazeta Gminna. Pismo dostępne jest w parafiach gminy Buczkowice, bibliotekach, a także w lokalnych sklepach. Ma charakter przede wszystkim informacyjny – publikuje ważne informacje z Urzędu Gminy, relacje z wydarzeń kulturalno-społecznych, jakie miały miejsce w poszczególnych miejscowościach gminy, a także teksty publicystyczne dotyczące naszego regionu i aktualnych spraw. W skład gazety wchodzi również Młodzieżowe Pismo „Rożni ludzie – wspólna pasja”, które jest w całości redagowane przez młodzież.

Efektem pracy ośrodka kultury jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna gminnej społeczności, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w stosunku do dzieci z miasta i oddziaływanie profilaktyczne poprzez bogatą ofertę spędzania wolnego czasu.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę w siedzibie GOK i Sokolni,
a także w szkołach w pozostałych miejscowościach naszej gminy. Zajęcia zrzeszają corocznie około 800 uczestników, a są to m.in.:
– zajęcia artystyczne: plastyczne, ceramiczne, wokalne, muzyczno-ruchowe, teatralne, taneczne (taniec nowoczesny, współczesny, dancehall, breakdance, balet),
– zajęcia rekreacyjne: szachowe, modelarskie, sporty walki, sekcja piłki siatkowej, aerobik, joga, „Ale dzidziuś”, „Ale dziecko. Ale mama”, zumba,]
– warsztaty językowe: język niemiecki i angielski,
– inne artystyczne, rekreacyjne i kreatywne zajęcia.

Ośrodek posiada również propozycje dla seniorów: warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne i wokalne, aerobik, jogę czy gimnastykę rehabilitacyjną. Organizuje dla nich tematyczne imprezy, np. Babskie Ostatki Integracyjne Spotkanie Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich czy wycieczki integracyjne szlakiem dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

GOK w Buczkowicach jest organizatorem wielu imprez lokalnych, a także ponadlokalnych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Ośrodek cyklicznie przygotowuje między innymi:
– przedsięwzięcia kulturalne, tj.: Koncert Noworoczny Zespołów Artystycznych GOK, Babskie Ostatki, Imprezę Taneczną Raz, dwa, trzy, tańcz i Ty, Gminny Przegląd Artystycznej Twórczości Szkolnej, Spotkania z Teatrem, Miniatury Teatralne – wojewódzki przegląd krótkich spektakli teatralnych i monodramów, obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Jesienne Dni Książki, różnorodne konkursy świąteczne i ekologiczne oraz wystawy, spektakle i różnorodne prezentacje multimedialne;
– imprezy plenerowe: festyn „Zielone buki”, „Rybarzowickie Świętowanie” we współpracy z Radą Sołecką Rybarzowic, Piknik Piłkarski w Godziszce we współpracy z LZS Beskid Godziszka;
– przedsięwzięcia rekreacyjne: ferie zimowe z GOK, Rajd Górski „Zielenią się buki” we współpracy z TSK „Zagroda”, PTTK Buczkowice i MOKPiI w Szczyrku, Dzień Dziecka z GOK, Rodzinny Rajd Rowerowy, zawody wędkarskie, gry, zabawy, spotkania z planszówkami, podchody, konkursy, turnieje i dyskoteki w ramach świetlicy popołudniowej w Buczkowicach, a także turnieje szachowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach tworzy kalendarz przygotowywanych przez siebie imprez zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem społecznym. Działając aktywnie na terenie całej gminy ośrodek kultury współpracuje przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć z gminnymi placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, parafiami, a także z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Corocznie GOK w Buczkowicach organizuje również dla dzieci z terenu gminy półkolonie „Kolorowe wakacje”. Zajęcia odbywają się w czterech miejscowościach, tj. w Sokolni w Buczkowicach oraz w szkołach w Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej, w dwóch 10-dniowych cyklach. W półkoloniach udział bierze ponad 240 dzieci. W programie półkolonii jest zawsze atrakcyjna wycieczka, wyjazd na basen, warsztaty plastyczne, taneczne, podchody, gry, zabawy, turnieje sprawnościowe, a także happening.